Kurs przeznaczony dla nauczycieli w osobach: Barbary Brzezińskiej, Małgorzaty Jakóbik i Bogomiły Wojciechowskiej. Jest to miejsce przeznaczone do komunikacji między uczestnikami danej grupy oraz wymiany doświadczeń, przemyśleń, wątpliwości oraz zamieszczania ciekawych materiałów związanych z realizacją scenariuszy przewidzianych do realizacji w ramach projektu Budują, Koduję, Programuję

Działania i informacje w tym kursie dotyczą trenerów szkolących w projejcia

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 133 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w okresie do 30 września 2020 roku. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kilku celów szczegółowych projektu, wśród których możemy wymienić:
- rozwinięcie u nauczycieli klas 1-3 kompetencji cyfrowych,
- wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z podstaw nauki programowania,
- wyposażenie nauczycieli w zasoby i środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć (np. scenariusze, dostosowane programy komputerowe, tablety, gry edukacyjne),
- rozwijanie u nauczycieli kreatywności i innowacyjności,
- zainteresowanie uczniów informatyką i programowaniem.