środa, 24 maj 2017 godz. 06:01

log in

 
 
Oferta pracy na stanowisko nauczyciela - konsultanta

Oferta pracy na stanowisko nauczyciela – konsultanta ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

 Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zatrudni pracownika na stanowisku nauczyciela – konsultanta ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

więcej...

Oferta pracy na stanowisko nauczyciela – konsultanta ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

 Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zatrudni pracownika na stanowisku nauczyciela – konsultanta ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

 Rodzaj umowy: umowa na czas nieokreślony

 Wymiar czasu pracy : cały etat (35 godzin/tyg.).

 Czas pracy: ruchomy

Miejsce wykonywania pracy: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. H.Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń

  1. Wymagania niezbędne:
 • ukończone studia magisterskie z zakresu wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej
 • stopień awansu : nauczyciel mianowany lub dyplomowany
 • co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej
  2. Wymagania dodatkowe:
 • kompetencje w zakresie edukacji dorosłych;
 • inne kwalifikacje poza kierunkowymi;
 • mile widziane posiadanie prawa jazdy i samochodu. 
  3. Zakres wykonywanych zadań:
 • diagnozowanie potrzeb doskonalenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnictwa specjalnego;
 • organizowanie doskonalenia umiejętności kierunkowych, metodycznych i wychowawczych nauczycieli wychowania przedszkolnego;
 • współpraca z organami nadzoru pedagogicznego i samorządami lokalnymi;
 • prowadzenie zajęć szkoleniowych dla nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników jst w zakresie zdiagnozowanych potrzeb;
  4. Wymagane dokumenty
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

  5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można złożyć osobiście w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń, pokój nr 2.6, w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą na adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń z adnotacją:

Oferta pracy na stanowisko nauczyciela – konsultanta ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

w terminie do dnia 01.06.2017 roku.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, t.j. z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202, tj. ze zm.)”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy (można je odbierać w terminie miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru) i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do KPCEN po terminie, nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzone zostaną rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 62 277 47.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej KPCEN w Toruniu (www.kpcen-torun.edu.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie KPCEN.

                                                                                         Dyrektor

                                                                             Małgorzata Trzeciak

Stres i picturebook „Kłopot” Iwony Chmielewskiej
Reforma edukacji 2017
012110111112
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>