Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Praca nauczyciela z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształcenie specjalne
Dla
nauczycieli różnych specjalności, pedagogów szkolnych
Cele
  • doskonalenie umiejętności wychowawczych  i terapeutycznych nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych  potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

Tematyka
  • przyczyny niepowodzeń szkolnych
  • dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
  • zaburzenia percepcji słuchowej, wzrokowej, artykulacji, lateralizacji 
  • zasady i metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • niepełnosprawny w szkole – kształcenie specjalne
  • praca z dzieckiem z autyzmem
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna  w szkole – zadania nauczycieli
  • współpraca z rodzicami dziecka o SPE
Wymiar
25 godzin
Kierownik
Wiesława Kuban (881-93-44-85)
Opłaty
250 zł