Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Ocenianie kształtujące jako nowoczesna metoda służąca rozwojowi ucznia – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli szkół różnych poziomów edukacyjnych
Cele
 • doskonalenie warsztatu nauczycieli w zakresie stosowania oceniania kształtującego (OK) w pracy z uczniem
Tematyka
 • ocenianie kształtujące – działania nauczyciela i ucznia
 • ocenianie kształtujące w zapisach prawnych, w tym w statucie szkoły
 • ocenianie kształtujące a motywacja
 • jak wprowadzić OK do praktyki szkolnej
 • cele lekcji
 • kryteria oceniania
 • zasady tworzenia i udzielania informacji zwrotnej
 • ocena koleżeńska
 • samoocena – jej znaczenie w samorozwoju
 • dokumentowanie osiągnięć ucznia
 • dobre praktyki
Wymiar
10 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
100 zł