sobota, 2 lipiec 2016 godz. 05:54

log in

 
 
Porada prawna specjalisty z Biura Rzecznika Praw Dziecka

W poniedziałek 4 lipca w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 9, pok. nr 8) będzie można skorzystać z porady prawnej specjalisty z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Pomoc będzie można uzyskać w godzinach od 10 do 16 osobiście lub dzwoniąc pod numer 52 321 40 59 (wewnętrzny 106).

więcej...

W poniedziałek 4 lipca w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 9, pok. nr 8) będzie można skorzystać z porady prawnej specjalisty z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Pomoc będzie można uzyskać w godzinach od 10 do 16 osobiście lub dzwoniąc pod numer 52 321 40 59 (wewnętrzny 106).

Będzie to pierwszy z cyklu comiesięcznych dyżurów specjalistów z Biura Rzecznika Praw Dziecka w Kujawsko-Pomorskiem. Konsultacje będą prowadzone w największych miastach województwa.

Podczas dyżuru będzie można zasięgnąć porady w zakresie praw dziecka oraz możliwości zabezpieczenia tych praw przed bezprawną ingerencją. Osoby posiadające informacje o naruszeniu praw dziecka, np. dotyczące zaniedbań lub stosowania przemocy wobec dzieci, zagrożenia ich praw w sytuacjach konfliktów rodzicielskich, problemów w zapewnieniu dzieciom optymalnych warunków opiekuńczo-wychowawczych, będą mogły przekazać je Rzecznikowi w trakcie dyżuru.

Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, że Zarząd Województwa opracował nową formułę promowania najlepszych nauczycieli z regionu w postaci Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” i przyjął uchwałę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/921/16 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie ustanowienia Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” oraz przyjęcia jego regulaminu.

Wniosek o przyznanie tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” należy składać w terminie do 31 lipca każdego roku. Decydująca jest data złożenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego.

Tekst aktualnie obowiązującej uchwały wraz ze wzorem wniosku dostępny jest na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce aktualności oraz menu tematyczne/edukacja a także na stronie BIP.

Jednocześnie informujemy, że Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr XIX/350/16 z dnia 25.04.2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pracownikom oświaty nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uchwała, Regulamin, Wzór wniosku

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)
Zatrudnienie pracownika

Zatrudnienie pracownika

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zatrudni pracownika na stanowisku nauczyciela - konsultanta ds. doskonalenia kadry kierowniczej na czas określony
(do 30.11.2019 r.), w wymiarze czasu pracy - cały etat (35 godzin/tyg.)
Więcej informacji

VI edycja Kujawsko - Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych rozstrzygnięta

Na VI edycję Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych wpłynęły prace o bardzo zróżnicowanym charakterze. Tak więc regionalizm niejedno ma oblicze i temat wciąż jest niewyczerpany. Celem festiwalu jest popularyzacja regionu, zabytków, kultury, tradycji, znanych postaci i zwykłych ludzi. W skład Kapituły oceniającej pracę wchodziło 12 - tu przedstawicieli z 6 - ciu instytucji: Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty, wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli (KPCEN-y) z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka oraz miejskiej toruńskiej placówki doskonalenia nauczycieli (TODMiDN). Przewodniczącą Kapituły zgodnie z regulaminem festiwalu była Domicela Kopaczewska, dyrektor Departamentu Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim.

Poziom merytoryczny przedstawionych projektów był wysoki. Jurorom zaimponowało ciekawe ujęcie wybranych tematów i szeroki wachlarz różnorodnych działań uczniów związanych z realizacją projektów, takich jak: ścieżki dydaktyczne, monografie, liczne inscenizacje, wystawy i konkursy, dokumentacje miejsc i zdarzeń oraz wiele innych uwiecznionych na filmach, w prezentacjach i publikacjach. Mocną stroną tegorocznych projektów była obszerna bibliografia. Uczniowie zadbali również o promocję swoich przedsięwzięć.

Kapituła po dokładnej i wnikliwej analizie dokumentacji projektowej 17 czerwca br. wyłoniła laureatów i wyróżnionych

Laureaci (szkoła, tytuł projektu, opiekunowie, liczba uczestników)

Prace nagrodzone:
I miejsce – Miejski Zespół Szkół, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Radziejowie, Polin,
Maria Eznarska, Barbara Rolirad, Remigiusz Koźmiński, 12 uczniów
II miejsce – Zespół Szkół w Jeżewie, Detektywi na tropie Naj w naszych okolicach,
Elżbieta Brózdowska, 11 uczniów
III miejsce - I Prywatne Gimnazjum w Bydgoszczy, Park Ludowy im. Wincentego Witosa. Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość,
Urszula Kieler, Magdalena Kubiak, 7 uczniów

Prace wyróżnione:
 • Zespół Szkól w Dąbrowie Chełmińskiej, Walory kulturowe Gminy Dąbrowa Chełmińska,
  Jolanta Romanowska, Agnieszka Kempa, Małgorzata Pieniak - Lewandowska, 16 uczniów
 • Gimnazjum w Ostromecku, Historia tworzy naszą tożsamość - zapalmy światło wolności,
  Mirosława Otlewska, 12 uczniów
 • Gimnazjum nr 19 w Toruniu, Ratujmy pszczoły,
  Katarzyna Siuda, Piotr Szcześniewski, 12 uczniów
 • Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Przywróćmy pamięć włocławskim Żydom,
  Magdalena Marczak, 16 uczniów

Autor Maria Aleksandra Gancarz – członek Kapituły

Kapituła

I miejsce

II miejsce

III miejsce


Recenzje nagrodzonych projektów

Sprawozdanie z regionalnej debaty na temat nauczania przedmiotów przyrodniczych na wszystkich etapach kształcenia.

Regionalna debata Jak nauczać przedmiotów przyrodniczych – zmiany organizacyjne i programowe odbyła się dniu 9 czerwca, w Kujawsko Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

Głównym celem debaty było wyrażenie opinii środowisk nauczycielskich i naukowych na temat skuteczności nauczania przyrody na II i IV etapie kształcenia oraz sformułowanie wniosków do planowanych zmian mających na celu szersze zainteresowanie młodzieży tymi przedmiotami.

więcej...

Regionalna debata Jak nauczać przedmiotów przyrodniczych – zmiany organizacyjne i programowe odbyła się dniu 9 czerwca, w Kujawsko Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

Głównym celem debaty było wyrażenie opinii środowisk nauczycielskich i naukowych na temat skuteczności nauczania przyrody na II i IV etapie kształcenia oraz sformułowanie wniosków do planowanych zmian mających na celu szersze zainteresowanie młodzieży tymi przedmiotami.

Współorganizatorem wydarzenia było działające w Toruniu Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych zrzeszające nauczycieli z całego kraju.

W debacie wzięło udział 53 nauczycieli, doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i pracowników naukowych różnych placówek edukacyjnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas burzliwej dyskusji i wymiany poglądów sformułowano ciekawe wnioski i rekomendacje , które mogą być wzięte pod uwagę przy porządkowaniu polskiego systemu edukacji w zakresie nauczania, tak ważnej dla rozwoju współczesnego świata, grupy przedmiotów przyrodniczych.

Debata została podzielona na trzy części: pierwsza dotyczyła nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym, w drugiej dyskutowano nad liniowością i spójnością treści nauczania biologii, chemii, fizyki i geografii na III i IV etapie edukacyjnym, w trzeciej części zaprezentowano wyniki ankiety przeprowadzonej przez PSNPP dotyczącej nauczania przedmiotów przyrodniczych.

Do najważniejszych wniosków dotyczących nauczania przyrody w szkole podstawowej należało:
 • ograniczenie treści programowych,
 • dodanie jednej godziny w cyklu nauczania przyrody w klasach IV – VI,
 • możliwość łączenia zajęć, które zostaną w ten sposób wykorzystane na wyjścia w teren i ćwiczenia,
 • wyodrębnienie geografii z bloku przyrody ponieważ nie wszystkie treści z podstawy programowej pasują do założeń holistycznego podejścia do przedmiotu.

W gimnazjum nauczanie biologii, chemii, fizyki i geografii nie budzi kontrowersji. Jedyne co przeszkadza nauczycielom to przenoszenie treści pomiędzy etapami III i IV oraz brak możliwości podziału na grupy na zajęciach z chemii, fizyki czy biologii. Złożono wniosek o zwiększenie do 5 godzin nauczania wszystkich przedmiotów przyrodniczych na poziomie gimnazjum co sprawi, że nie trzeba będzie przenosić treści pomiędzy etapami. W tej części dyskusji wybrzmiało również zdanie rekomendujące wyznaczenie późniejszego terminu dla egzaminu gimnazjalnego co łączy się z tempem realizacji podstawy programowej.

Wszyscy nauczyciele biorący udział w dyskusji o nauczaniu przyrody na IV etapie edukacyjnym byli zgodni co do bezsensowności takiego rozwiązania. Argumenty dotyczyły głównie braku wiedzy u uczniów, umożliwiającej kompleksowe, holistyczne podejście do zagadnień proponowanych w podstawie programowej. Nauczyciele sugerowali powrót do realizacji treści z biologii, chemii, fizyki i geografii w liceum na poziomie podstawowym z możliwością wyboru rozszerzenia już od pierwszej klasy. Ważnym postulatem dla tego etapu kształcenia było odejście od profilowania na rzecz kształcenia ogólnego. Praktycy sugerowali też wydłużenie nauki w szkole średniej do 4 lat.

Podczas debaty sformułowano kilka wniosków natury ogólnej dotyczących zmian systemowych w polskiej edukacji. Nauczyciele wskazali na potrzebę takich zmian argumentując to potrzebą rozwoju i modernizacji systemu oświaty, jednak pod warunkiem, aby to była ewolucja a nie rewolucja.

Na koniec spotkania została zaprezentowana analiza wyników ankiety przeprowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Wynika z niej, że nauczyciele widzą potrzebę zmian w systemie kształcenia przedmiotów przyrodniczych na wyższych etapach edukacyjnych, szczególnie w szkole średniej ogólnokształcącej.

Ankieta, Analiza ankiety

Debata została udokumentowana wizualnie przez graphicrecorderkę Natalię Klonowską. Zdjęcia plakatów opracowanych podczas spotkania zostały załączone do sprawozdania wraz z prezentacją ankiety PSNPP.
Podsumowując należy stwierdzić, że debata była bardzo wartościową formą doskonalenia przez nauczycieli przyrodników własnego warsztatu pracy przede wszystkim dlatego, że pobudziła ich do własnej refleksji nad systemem edukacyjnym i jego organizacją oraz programami nauczania.

Opracowanie Małgorzata Trzeciak, zdjęcia Tadeusz Wański

Matematyka w KPCEN
VI edycja Kujawsko - Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych rozstrzygnięta
012888990
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>